Samba Sadashiva

January 10, 2010 at 12:09 pm
▶ Sambasada Shiva


Samba Sadashiva, Samba Sadashiva.
Samba Sadashiva Samba Shiva Om

Om Mata, Om Mata, Om Srí Mata Jagadambá

Uma/ambe Paramêshwari, Sri Buvaneshwari,
Adi Parashakti Devi Mahêshwa

Om Mata, Om Mata Om Srí Mata Jagadambá
Tags: